Algemene voorwaarden

  1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten tussen Wannes Vercamer en de klant. Wannes Vercamer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Door het louter plaatsen van een bestelling bevestigt de klant voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze als contractvoorwaarden met betrekking tot zijn bestelling te hebben aanvaard. Alle andersluidende door de klant gestelde voorwaarden verbinden Wannes Vercamer niet, tenzij Wannes Vercamer die schriftelijk heeft aanvaard.
  2. De offerten en tarieven zijn geldig gedurende de termijnen die erin aangeduid zijn en, indien geen geldigheidstermijn is opgegeven, één maand. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden op basis van regie met richtprijzen, die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen en/of meerwerken worden besteld.
  3. De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties en aanwijzingen die hij verstrekt. De klant garandeert dat hij alle nodige vergunningen heeft bekomen noodzakelijk voor de uitvoering van de werken.
  4. Wannes Vercamer behoudt zich het recht voor om voor rekening van de klant een onderaannemer in te schakelen.
  5. Wannes Vercamer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant geleden schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wannes Vercamer is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste informatie en/of onvolledige informatie en/of de afwezigheid van nodige vergunningen die de klant diende aan te vragen, zoals onder meer verplicht bij velwerken. Wanneer de bomen op vraag van de klant getopt (rondom ingenomen) worden, vervalt de aansprakelijkheid van Wannes Vercamer. Deze voorwaarde vervalt indien Wannes Vercamer zelf beslist dat deze actie mogelijk is gezien het snoeitijdstip en de boomsoort. Wannes Vercamer is niet aansprakelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe omstandigheden waarop hij geen vat heeft zoals onder meer, doch niet limitatief, ongunstige weersomstandigheden, defect materieel/apparatuur die Wannes Vercamer aanwendt voor de uitvoering van de werken. Nooit kan de aansprakelijkheid van Wannes Vercamer de waarde van de overeenkomst overschrijden; Elke klacht moet schriftelijk en binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf kennisname van het voorval waarop ze is gebaseerd door de klant, worden overgemaakt aan Wannes Vercamer. Na verloop van die termijn is Wannes Vercamer geen enkele vrijwaring meer verschuldigd. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Wannes Vercamer steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn aansprakelijkheidsverzekering bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, BTW BE 0404.494.549.
  6. Elke factuur is contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel van Wannes Vercamer, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Wannes Vercamer houdt zich tevens het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of met de uitvoering van de werken van start te gaan. Bij gebreke aan stipte betaling zijn er van rechtswege zowel a/ één (1) procent ver¬wijlin¬trest per begonnen maand verschuldigd, als b/ een onveran¬derlijk verhogings¬beding gelijk aan tien (10) procent van het totaal factuur¬bedrag, zonder dat dit minder dan 150 EUR kan bedragen. Niet tijdige betaling van een factuur brengt tevens van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle andere, nog niet vervallen schuldvorderingen. De B.T.W. en alle andere soorten belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn uitsluitend ten laste van de klant. Elke klacht betreffende een factuur dient schriftelijk en aangetekend en binnen de 8 dagen, vanaf de verzending van de factuur, te worden gemeld aan Wannes Vercamer.
  7. Uitsluitend het Belgisch recht, is van toepassing. Iedere betwisting valt onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Wannes Vercamer.